Home

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Kære GKL medlemmer, I inviteres hermed til generalforsamling den 24. Februar kl. 19.30 i FritidsCentret. Grundet tekniske problemer med hjemmesiden er det pt. ikke muligt at uploade dagsordenen i PDF format, men denne er udsendt i mail, og vi arbejder på en løsning.

[headline text=”Indkaldelse til udskudt generalforsamling 2021” font_size=”20″ color=”darkblue” font=”Artifika”]

Kære medlemmer

I indkaldes hermed til generalforsamling 2021, der grundet Corona ikke blev afholdt i februar. Se detaljerne her: Indk.til udskudt-generalf090921NY

[headline text=”Vigtig Info vedr. henvendelser til bestyrelsens medlemmer” font_size=”20″ color=”darkblue” font=”Artifika”]

Vi henstilling til, at henvendelse til GKL’s bestyrelse fremtidigt foregår pr. e-mail. Både af hensyn til en effektiv sagsbehandling, men også fordi omfanget af personlige henvendelser, indenfor enkelte af foreningens arbejdsområder har antaget et urimeligt omfattende niveau. På forhånd tak.


Stigennemføring mod øst etableres

 

 

Som tidligere meddelt i et nyhedsbrev anlægges der kun 1 ny stigennemføring fra den nye udstykning mod øst. (Markeret med rødt på kortet)

Forhandlingerne med Århus Kommune om stigennemføringerne er afsluttet, og anlægsarbejdet er planlagt til udførelse i perioden fra den 6. til 15. december 2017.

Det drejer sig om en asfaltbelægning i en bredde på 2,5 meter, og for enden af stien i det nye område bliver der sat bomme op.

Af sikkerhedsmæssige grunde er stien afspærret i anlægsperioden.

I forhandlingen er det lykkedes bestyrelsen at få kommunen til at renovere GKLs eksisterende sti (i samme udseende som selve stigennemføringen) hele vejen mellem Kærgårdsparken og Lystenlund for kommunens regning. (Markeret med blåt).

Der bliver ingen stigennemføring ved krydset på kortet.

 

Omlægning af hele denne sti har været vurderet for et års tid siden, og da var prisen for nylagte SF-sten på ca. 110.000 kr..  Altså en udgift i nær fremtid, som vi nu har sparet medlemmerne for.

GKL har lige modtaget nedenstående mail fra Århus Kommunes projektleder, hvori der meddeles en mindre ændring i det planlagte anlægsarbejde:

”Til orientering.

Vores entreprenør har meddelt, at stibunden i den østlige del af stien mellem Kærgårdsparken og Lystenlund er så våd, at asfaltarbejdet udsættes til fredag den 22. december, hvor vi håber, at vejrforholdene er bedret.

Jeg har aftalt med vores entreprenør, at stiafspærringen fjernes hvor der er udlagt asfalt men opretholdes for den østlige del af stien hvor der endnu ikke er udlagt asfalt.

Jeg beklager, at vi ikke har kunnet overholde den tidsplan vi tidligere har meldt ud men vi er jo desværre ikke herre over vejret.

Med venlig hilsen

Helge Haubo

Projektleder”

Den nye busvej – busstoppesteder.

Den nye busvej bliver ikke taget i brug nu, men ibrugtagning vil blive meddelt på et senere tidspunkt, og de nye busstoppesteder bliver anlagt lidt inde i det nye udstykningsområde, så støjgenerne ikke påvirker GKLs parceller.

Nummerændring af busruten.

(Jeg skriver ”busruten”, da det rundt regnet er den eneste bus og tider, man tilsyneladende vil tildele Solbjerg  🙂

Busrute 20 bliver den 17. december 2017 til busrute 17.

Så vidt redaktionen af GKLs Nyhedsbrev har erfaret, så kører nr. 17 næsten ad samme rute som hidtil til og fra Århus midtby, og der ændres ikke på stoppestederne i Solbjerg.

Rutekort fra Solbjerg:   https://www.midttrafik.dk/media/9940/17.pdf

Stoppesteder for rute 17:   https://www.midttrafik.dk/media/9700/stoppestedsliste_17.pdf

Find din køreplan:   https://www.midttrafik.dk/

 


Gennembruddet af GKLs beplantning mod øst.

 

 

 

 

 

 

Stiforbindelserne var planlagt placeret ved de grønne markeringer.

I et tidligere svar fra kommunen er GKL blevet forsikret om,

  • at der pt ikke er planer om at lave ændringer i busplanerne. Så  altså ingen bus gennem GKL nu.
  • at tilslutningen til GKLs regnvandsrør ikke bliver et kapacitetsproblem, da det kun drejer sig om et eksisterende drænsystem, som skal ledes uden om parcellerne til gavn for de implicerede ved evt. senere opgravninger og lignende.

Flyvning med droner i GKLs område

 

Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra et medlem om chikanerende flyvning med en drone, som helt tydeligt overvåger deres parcel og det omkringliggende kvarter.

Droner er et sjovt legetøj, men underlagt ret stramme regler, som bl.a. betyder,

 

 at der ikke må flyves med droner hen over GKLs område.

 

Reglerne er til for at fremme sikkerheden i luftrummet, privatlivets fred samt den almene sikkerhed.

Overtrædelser af reglerne kan medføre bødestraf.

Inden for droneflyvning gælder der forskellige regler for privatpersoner og erhvervspersoner.

Hvor det for privatpersoner er ulovligt at flyve inden for bymæssigt område, er dette lovligt for personer med et erhvervsmæssigt sigte – såfremt de har taget et dronebevis.

 

Privatpersoner må således kun flyve udenfor bymæssigt område.

(Læs mere under Nye indlæg i højre spalte)


Gratis nabohjælpskilte

Hvert år er der mulighed for at søge om et gratis skilt hos nabohjælp.

Alle private personer kan søge, og bestyrelsen gør det på foreningens vegne.

Kaare under opsætningen af de sidst tildelte.

 


 

GENERALFORSAMLINGEN

i Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund torsdag den 23.  februar 2017 kl. 19.30 i FritidsCentret, lok. 2

er blevet afviklet, og referatet er udsendt til medlemmerne og sat på hjemmesiden.

 

PS  Mind din nabo om at han bør sende sin mailadresse til GKLs formand, så han får tilsendt indkaldelse, referat, nyhedsbreve mv.. Formandens mailadresse findes på vores hjemmeside: www.gkl-solbjerg.dk

 


 

Radiator

Strafbetaling til Affald/Varme.

På generalforsamlingen er det blevet drøftet, hvor stort omfanget i GKL er af strafbetaling til AffaldVarme, fordi man ikke kan overholde en afkøling på mindst 30 grader. Der er vist ret mange, der betaler strafafgift!???

(AffaldVarme kalder det selv for Afkølingsbidrag)

Normen på de 30 grader blev sat for mange år siden, og dengang var indgangstemperaturen på fjernvarmen en hel del højere.

 

Hvis du f.eks. ligger ca. 12 grader under de krævede 30 graders afkøling, så betaler du ca. 3.300 kr. i straf. Udregningen er foretaget af Affald/Varme.

Du kan finde ud af din egen afkølings-situation således:

Googlesøg:  Affaldvarme, Århus
Vejledning til når du kommer ind på hjemmesiden:  
Min konto — Mit energiforbrug — Mit varmeforbrug — Min varmeafkøling — Vil du løse mere….klik her


banelinje_solbjerg

NU kan man se, hvordan jernbanen skal gå omkring Solbjerg.
Der arbejdes med 3 forslag.
Det røde forslag, som ligger tættest på Solbjerg, ligger nok ikke der, hvor de fleste havde regnet med dets placering.

Klik på billedet ude til højre og se, hvor tæt på midtbyen den vil komme til at gå, hvis det ender med denne placering.
Det vides ikke om Rema 1000 i givet fald vil kunne få etableret et trinbræt……….og om de er interesseret.

 

Høringsnotatet til idefasehøringen af Ny bane Hovedgård – Hasselager kan nu findes på Banedanmarks hjemmeside. www.banedanmark.dk

Læs Høringsnotatet her.

De videre undersøgelser vil tage udgangspunkt i disse 3 linjeføringsforslag. De kan ses både i høringsnotatet og på det opdaterede dynamiske kort på hjemmesiden.


nabohjaelp

Opret dig på nabohjælp.dk 
Den gamle Nabohjælp-ordning er genopstået i en ny digitaliseret udgave, der gør det let at mobilisere dine naboer til at holde øje med dit hus, når du er væk.
Opret en profil på nabohjælp.dk og inviter dine naboer til at være med i dit netværk. Herefter kan du hurtigt give naboerne besked, når du har behov for, at de holder øje med dit hus. På samme møde står du selv til rådighed, når de er væk.

Læs mere om Nabohjælp

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig Nabohjælp Klik her

 


faeldning3

Af og til mangler Grundejerforeningen nogle folk til at fælde træer på vore arealer.
Det fældede træ er selvfølgelig til dem, der fælder.
Det skal gøres efter aftale og visse retningslinjer.

Interesserede kan kontakte bestyrelsen, som er ansvarlig for aftaler og beskæring på GKL’s arealer.