Ordensregler

Ordensreglement - 2001

Dette ordensreglement er udarbejdet med udgangspunkt i Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds formålsparagraf, der findes i vedtægternes § 2.


Ordensreglementet indeholder en række forbud og påbud, der har til hensigt at skabe god trivsel og et godt miljø for Kærgårdsparkens og Lystenlunds beboere, samt at værne om de til grundejerforeningen hørende områder. Derved bliver området netop så attraktivt som beboerne ønsker det.


Det er ikke tilladt:


 • at foretage udendørs afbrænding af affald og lignende.
 • at opslå telte og lignende på fællesarealerne .
 • at udøve støjende og ødelæggende adfærd på fællesarealerne.
 • at forurene vandløbet i det nordlige skel.
 • at foretage hurtig og/eller støjende kørsel på vej- og stiarealer.
 • at lade hunde, katte og andre husdyr strejfe frit omkring, eller på anden måde være til gene for andre beboere. Hunde, katte og andre husdyr skal derfor, når de færdes udenfor deres ejers parcel, nøje følge deres ejer – d.v.s. føres i snor, eller være under ejerens fulde kommando.
 • at parkere motorkøretøjer under 3.500 kg udenfor parcellerne og de indrettede parkeringspladser.
 • at parkere motorkøretøjer over 3.500 kg.
 • at langtidsparkere campingvogne, både og lignende på vej areal er og fællesarealer. Sådanne må kun anbringes på parcellerne, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for de omkringboende.


Det er tilladt og prisværdigt:


 • at udvise hensyntagen til andre beboere.
 • at være med til at beskytte fællesarealer og haveanlæg.
 • at være med til at skabe god trivsel og et godt miljø for Kærgårsparken og Lystenlund.


Fællesarealer:


Foreningens store fællesarealer må kun benyttes til formål besluttet på generalforsamlingen.

Dette kan være legeplads, beplantning, boldbane, petanquebane, langtidsudlån (efter kontrakt) eller andet. Bestyrelsen er bemyndiget til at varetage korttidsudlån (enkelte eller få dage efter aftale).


Vedligehold af fællesarealerne, herunder græsklipning, beskæringer af buskadser, træer m.m., varetages af foreningen, dog undtaget græsrabatter på stikvejene og ø’erne på vendepladserne.

Vedrørende de grønne fællesarealer, kan grundejerne der bor omkring et parkeringsareal, benytte en mindre del af fællesarealerne til rekreative formål, hvis dette sker på baggrund af en indhentet tilladelse fra bestyrelsen, og kun på betingelse af, at det anvendte område herefter vedligeholdes af omtalte beboere. Hvis området ikke vedligeholdes kan foreningen kræve området bragt tilbage til oprindelig udseende, eller eventuelt få arbejdet udført på omtalte grundejeres regning. Hvis arealer inddrages til andet formål end aftalt eller der udføres ikke aftalte beskæringer, kan den/de enkelte grundejere pådrage sig et erstatningsansvar i form af renovering, eventuelt nyplantning, af et givet område.


I øvrigt er politivedtægten, byplanvedtægten og deklarationsbestemmelserne til enhver tid gældende.
Dispensationer fra ordensreglementet kan kun gives af et flertal af grundejerforeningens bestyrelse.