Vedtægter

Kærgårdsparken/Lystenlund

Danmarks måske bedste boligområde

V E D T Æ G T E R

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund, hjemmehørende i Århus Kommune og stiftet i henhold til deklarationsbestemmelse, tinglyst på parcellerne udstykket fra matr. nr. 9 a, Astrup by og sogn, beliggende i Solbjerg. Herudover omfatter vedtægterne det tilskødede areal på matr. nr. 5 k.


§ 2 Formål

Foreningens formål er:

a. at varetage grundejernes interesser til fælles bedste, herunder
forhandling med offentlige myndigheder og lign.

b. at varetage anvendelsen af de til grundejerforeningen hørende
sti, veje og fællesarealer, samt sørge for vedligeholdelse,
renholdelse, beplantning og snerydning af disse.

c. at sørge for bedst mulige løsninger af nutidige og fremtidige
tekniske installationer.

d. at sørge for løbende revision af ordensreglementet, samt
overholdelse af dette.

e. at sørge for god trivsel for områdets beboere.

 

§ 3 Medlemmer

Pligtig medlem af foreningen er enhver ejer af parceller udstykket fra matr. nr. 9 a, Astrup by og sogn, jvf. deklarationsbestemmelsen for nævnte område.

Udmeldelse sker ved dokumenteret afståelse af parcel/ejendom og efter at vedkommende har berigtiget og indfriet enhver skyld, der måtte være til foreningen.

Ved udmeldelse kan der ikke kræves tilbagebetaling af et for regnskabsåret tilbageværende kontingent. Dette gælder også for eventuelt indskud.

Ejerskifte skal omgående meddeles foreningen.


§ 4 Ledelse og ansvar

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse, der konstituerer sig selv.

Bestyrelsen administrerer de økonomiske midler og varetager den daglige drift herunder vedligeholdelse og pasning af området under ansvar overfor generalforsamlingen.


§ 5 Kontingent

Kontingent til foreningen fastsættes på generalforsamlingen på grundlag af budgettet for det kommende regnskabsår, og betales i 2 rater henholdsvis 1/1 og 1/7.

Der betales een andel pr. parcel. Bestyrelsen kan fastsætte en strafrente, samt eventuelt administrationstillæg ved for sen betaling, ligesom beløbet kan inddrives ad retslig vej dog først efter fremsendelse af fornødne rykkerskrivelser. De derved fremkomne omkostninger betales af skyldneren.


§ 6 Generalforsamling (Indkaldelse og afholdelse)

Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt i februar måned på det af forrige generalforsamling eller af bestyrelsen fastsatte sted.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag på Grundejerforeningens hjemmeside og med direkte mail til alle medlemmer med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse vil kun blive mailet til medlemmer, der er på grundejerforeningens mailliste. Indkaldelsen skal mindst indeholde dagsorden, regnskab og budget. Grundejere, der evt. ikke er på maillisten, kan se eller afhente bilagene hos et af medlemmerne i bestyrelsen.

Dagsordenen skal mindst indeholde de i § 8 nævnte punkter.

Sager og forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest den 10. januar. Disse sager og forslag skal medtages på dagsordenen under punkt 3.


§ 7 Generalforsamling (Afstemning og stemmeret)

På generalforsamlingen kan ethvert medlem møde selv eller ved befuldmægtiget i flg. skriftlig fuldmagt.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver ejer af parcel udstykket fra matr. nr. 9 a, Astrup by og sogn, der er fremmødt eller har afgivet skriftlig fuldmagt til en fremmødt og som ikke er i kontingentrestance. Ingen fremmødte må medbringe mere end 2 sådanne fuldmagter.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes såfremt ikke andet er udtrykkeligt bestemt
ved simpelt stemmeflertal.

Der kan kun afgives 1 stemme pr. selvstændig matrikuleret parcel.

I tilfælde af stemmelighed ved et forslag bortfalder dette.


§ 8 Generalforsamling (Dagsorden, dirigent og afstemning)

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er, såfremt ikke andet er nævnt, følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning af det forløbne år.

3. Indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af
budgettet for det kommende år herunder fastlæggelse af
kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

6. Valg af revisorer og suppleanter.

7. Eventuelt.

Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter er fratrådt i utide, f.eks. ved fraflytning, øges de under punkt 5 nævnte antal tilsvarende.

Dagsordenen skal, under punkt 3, altid indeholde de under § 6 nævnte sager og forslag, der er indsendt rettidigt. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning ligesom der heller ikke under punkt 7, eventuelt, kan sættes forslag under afstemning.

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør afstemningsmåden. Dog skal der ske skriftlig afstemning, hvis der findes stemmeberettigede, der stiller krav herom.

Tvivlsspørgsmål under generalforsamlingen afgøres af dirigenten.


§ 9 Bestyrelse og revisorer

Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer og 3 suppleanter alle vælges for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter er fratrådt i utide, f.eks. ved fraflytning, øges disse antal tilsvarende.

Formand og kasserer kan normalt ikke være på valg samtidigt.

Der vælges 2 regnskabskyndige revisorer samt 1 suppleant. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, og kan normalt ikke være på valg samtidigt.

For alle poster er genvalg muligt. Dog kan et medlem, der har været bestyrelsesmedlem eller revisor, kræve sig fritaget for valg i et tilsvarende tidsrum.

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, herunder driften og vedligeholdelsen af de fælles anlæg m.m. og uddelegerer selv sine opgaver. Bestyrelsen er bemyndiget til at administrere foreningens midler, samt i repræsentation og i låntagning at underskrive på foreningens vegne, såfremt der foreligger en godkendelse fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke uden godkendelse eller tilsagn fra generalforsamlingen binde foreningen økonomisk ud over, hvad der måtte være nødvendigt til varetagelse af den daglige drift. Ved enhver udbetaling over 2.500,00 kr. fra indestående konti skal der underskrives af både kasserer og et bestyrelsesmedlem. Der må disponeres via elektroniske systemer – herunder Netbank.

Alle spørgsmål indenfor bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Intet bestyrelsesmedlem må stemme i forhold, der alene vedrører bestyrelsesmedlemmets ejendom eller person.

Den konstituerede sekretær fører protokol ved ethvert møde og sørger i øvrigt for diverse skrivelser.

En kautionsforsikring, der betales af foreningen, tegnes for kassereren.

Revisor har ret til at efterse beholdning, regnskaber og bilag. Ved eftersyn af beholdning, regnskaber og bilag skal der gives et varsel på 8 dage.

Bestyrelsesmøder afholdes ved indkaldelse fra formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som ved ordinær generalforsamling. Indkaldelse kan ske, når formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer, en generalforsamling eller mindst 50 % af medlemmerne, der ikke er i kontingentrestance, skriftligt stiller krav herom og angiver en dagsorden herfor.

Indkaldelse, mindst indeholdende begrundet dagsorden, skal udsendes senest 14 dage efter begæringen.


§ 11 Snefond

Formålet med snefonden er at have et tilstrækkeligt økonomisk beredskab til snerydning og glatførebekæmpelse.

Af det årlige kontingent pr. parcel skal 150,00 kr. behandles som et øremærket bidrag til snefonden. Når snefonden udgør et beløb på 200.000 kr., tilfalder det øremærkede bidrag vejfonden, som er omhandlet af § 12, dog tilfalder snefondens renteafkast stadig snefonden. Når vejfonden har nået en generalforsamlingsfastsat størrelse, kan generalforsamlingen beslutte anden anvendelse af beløbet herunder kontingentnedsættelse. De 200.000,- kr. reguleres fra år 2009 ud fra det offentlige forbrugerindeks.

Snefondens midler henstår på separat konto og fremkommer ved ovenfornævnte indbetalinger pr. parcel samt de tilskrevne renter. Generalforsamlingen kan vedtage at hensætte yderligere midler til snefonden.

Snefondens midler må kun anvendes til snerydning og glatførebekæmpelse i grundejerforeningens område, samt hertil relateret arbejde (f.eks. fjernelse af grus).

Bestyrelsen er bemyndiget til at investere den til enhver tid stående beholdning i obligationer. Bestyrelsen kan kun optage lån til finansiering af snerydning og glatførebekæmpelse med accept fra generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær).

Dispositionsberettiget til snefondens midler er kasserer og et bestyrelsesmedlem i forening.


§ 12 Vejfond

Formålet med vejfonden er at have et tilstrækkeligt økonomisk beredskab til vedligeholdelse og fornyelse af grundejerforeningens vej, sti samt kloaksystemer.

Af det årlige kontingent pr. parcel skal 100,00 kr. behandles som et øremærket bidrag til vejfonden.

Vejfondens midler henstår på separat konto og fremkommer ved ovenfornævnte indbetalinger pr. parcel samt de tilskrevne renter. Vejfonden kan endvidere bestå af midler overført fra det øremærkede bidrag til snefonden jvf. § 11. Generalforsamlingen kan vedtage at hensætte yderligere midler til vejfonden.

Vejfondens midler må kun anvendes til vedligeholdelse og fornyelse af grundejerforeningens vej, sti og kloaksystemer, samt hertil relateret arbejde herunder vejfejning.

Bestyrelsen er bemyndiget til at investere den til enhver tid stående beholdning i obligationer. Bestyrelsen kan kun optage lån til finansiering af vedligeholdelse og fornyelse af grundejerforeningens vej, sti og kloaksystemer med accept fra generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær).

Dispositionsberettiget til vejfondens midler er kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 13 Vedtægter, fusion og opløsning

Ændring af disse vedtægter kan vedtages, når 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret (ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt) på generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) og når forslaget om ændring af vedtægterne har været anført på indkaldelsen til generalforsamlingen. Ved afstemning om vedtægtsændringer kræves endvidere 2/3 stemmeflertal.

Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 3 uger efter. Denne generalforsamling kan vedtage ændringsforslag med 2/3 stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte.

Ved fusion med andre eller ophævelse af foreningen gælder samme regler som for vedtægtsændringer. Dog kan ophævelse af foreningen ikke foregå uden samtykke fra Århus Kommune, der er påtaleberettiget i flg. deklarationsbestemmelserne for området.

Foreningens formue og værdier tilfalder ved opløsning Århus Kommune.


§ 14 Andet

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagerne til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

I særligt vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ingen lov må være i strid med tinglyste deklarationer eller byplanvedtægt.

 

På bestyrelsens vegne

Den 15. marts 2015

Kjeld Lyngsø

Sekretær